DUYURULAR

3. deneme ile ilgili kullanılacak ilaçlara dair SUT düzenlemesi

Kanun Adı: İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun No: 6552
Kabul Tarihi: 10/9/2014
Resmi Gazete No: 29116(M)
Resmi Gazete Tarihi: 11/9/2014

Madde 47-
5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanır. Ancak katılım payında dördüncü fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz."

1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136
TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.42.B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU" ibaresi, "en fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU" olarak ve (2) numaralı alt bendinde yer alan "en fazla 2 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU" ibaresi "en fazla 3 uygulama,siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU" olarak değiştirilmiştir.