DUYURULAR

IVF tedavisi alan kadınlarda meme kanseri riski genel popülasyondan farklı değildir.

 

IVF’DE OVER STİMULASYONU VE UZUN DÖNEM MEME KANSERİ RİSKİ

Önemi: IVF tedavisi sonrasında meme kanseri riskini araştıran önceki çalışmalar kısıtlı takip süreleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Amaç: IVF amaçlı yapılan overstimulasyonu sonrası uzun dönem meme kanseri riskini değerlendirmek

Dizayn ve Katılımcılar: Aralık 2013 yılından beri takibi tam olan ve tüm kohortun %96’sını kapsayan tarihi kohort (OMEGA Çalışması). Çalışmaya Hollanda’daki tüm 12 IVF kliniğinde 1983-1995 arası IVF tedavisi gören 19.158 kadın (IVF Grubu) ile 1980-1995 arasında fertilite tedavisi gören 5.950 kadın (Non-IVF Grubu) içeren kohort dahil edilmiştir. Takip sonunda ortalama yaş IVF grubunda 53,8 ve Non-IVF grubunda ise 55,3 idi.

Maruziyet: IVF için ovaryanstimulasyon bilgileri, diğer fertilite tedavileri ve potansiyel etkileyen faktörler hasta medikal kayıtlarından ve posta yoluyla iletilen anketlerden sağlandı.

Ana Veriler ve Ölçümler: Fertilite tedavisi gören hastalardaki invazif ve InSitu Meme Kanseri insidansları Hollanda Kanser Kayıt Sistemi’nden alınmıştır (1989-2013). IVF Grubundaki meme kanseri riski genel popülasyon (Standardize İnsidans Oranları (SIR) ve Non-IVF Grubu ile (Hazard Oranı (HR)) karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar:  25.108 kadın arasından (tedavide ortalama yaş 32,8 ve ortalama IVF siklus sayısı 3,6)median 21,1 yıllık takipte 839 tane invazifmeme kanseri ve 109 tane Insitu meme kanseri gelişmiştir. Meme Kanseri riski IVF tedavisi alan kadınlarda, genel toplumdan (SIR; 1.01 [95%CI, 0.93-1.09]) ve Non-IVF grubundan (HR; 1.01 [95%CI, 0.86-1.19]) önemli oranda farklı değildir. 55 yaşında kümülatif meme kanseri riski IVF Grubu için %3,0 ve Non-IVF Grubu için ise %2,9’dur (P=.85). Hem IVF Grubunda (0.92 [95%CI, 0.73-1.15]) hem de Non-IVF Grubunda (1.03 [95%CI, 0.82-1.29]) tedaviden geçen süre uzadıkça (>20 yıl) SIR artmamaktadır. 1-2 siklus IVF tedavisi geçirenlere göre 7 ve daha fazla IVF siklusu geçirenlerde (HR; 0.55 [95%CI, 0.39-0.77])veilk siklus IVF tedavisine kötü yanıt verenlerde(HR, 0.77 [95% CI, 0.61-0.96Dörttenazvedörtveüstündetoplananoositsayısına gore) risk önemli oranda daha düşüktür.

Yorum: Hollanda’da 1980-1995 yılları arasında fertilite tedavisi gören kadınlar arasında, IVF ve IVF dışı fertilite tedavileri karşılaştırıldığında 21 yıllık takipte meme kanseri riskinde artış gözlenmemiştir. Ayrıca IVF tedavisi alan kadınlarda meme kanseri riski genel popülasyondan da önemli oranda farklı değildir. Bu bulgular IVF tedavisi almış kadınlarda uzun dönemde meme kanseri riskinde önemli bir artış olmaması yönündeki bulgularla da uyumludur.

Journal of AmericanMedicalAssociation 2016 Haziran

 PDF indir: MEME_CA_IVF.pdf