DUYURULAR

Tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastalarda histeroskopi (TROPHY): çok merkezli, randomize kontrollü çalışma

IVF tedavilerindeki başarı şansı hala düşük olup birçok kadın çok sayıda IVF tedavisi görmektedir. Bir önceki meta-analizde histeroskopinin tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda IVF sonuçlarını iyileştirebileceği önerilmiştir, bununla birlikte çalışmaların kalitesinin düşük olduğu ve iyi tanımlanmış randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. TROPHY çalışmasında tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda histeroskopinin IVF de canlı doğum oranlarını arttırıp arttırmadığını araştırmayı amaçlandı. Birleşik Krallık, Belçika, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki sekiz hastanede çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışma yapıldı. 38 yaşından küçük ultrasonda normal uterin kavitesi olan 2 ile 4 siklus IVF başarısızlığı olan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bağımsız web tabanlı çalışma sistemi kullanarak hastaları IVF veya ICSI siklusundan bir önceki ayda 1:1randomize edildi; histeroskopi veya kontrol grubu olarak. Bilgisayar tabanlı algoritma ile önemli prognostik faktörler minimize edildi (yaş, VKİ, bazal FSH ve başarısız IVF siklus sayısı). Araştırmacıların hastaların gruplara ayrılmasında çalışmaya alınma ve randomizasyon hakkında bilgisi yoktu. Embriyologlar gruplardan habersizdi fakat transferi yapan doktorlar grupları biliyordu ve histeroskopi bilgilerine ulaşabilmekteydiler. Primer sonuç canlı doğum oranıydı (24 haftanın üstünde canlı doğum yapan hastaların oranı). 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 350 hasta histeroskopi grubuna, 352 hasta ise kontrol grubuna randomize edildi. Histeroskopi grubunda 102 hasta (% 29), kontrol grubunda 102 hasta (% 29) IVF tedavisi ile canlı doğum yaptı (risk oranı 1,0 % 95 CI 0,79-1,25; p=0,96) Histeroskopiye bağlı herhangi bir komplikasyon bildirilmedi.Tekrarlayan IVF başarısızlığı olan ve ultrasonda normal uterin kaviteye sahip hastalarda IVF öncesi histeroskopi yapılması canlı doğum oranlarını arttırmamaktadır. IVF öncesi spesifik uterine kavite anomalilerinin cerrahi olarak düzeltilmesi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Daha önce aynı grubun yapmış olduğu meta-analizde yer alan çok da iyi tasarlanmamış iki randomize çalışma da IVF öncesi yapılan histeroskopinin gebelik oranını RR 1.57, (95% CI 1.29 - 1.92) oranında arttırdığını gösterilmişti(1). Fazladan bir klinik gebelik için 7 hastaya histeroskopi yapmak gerektiği bildirilmişti. Ancak çok merkezli, iyi tasarlanmış randomize kontrollü TROPHY çalışması gösterdi ki IVF öncesi histeroskopi yapmak IVF sikluslarında canlı doğum oranlarını arttırmamaktadır. Bu çalışmanın tartışılabilecek yanları ise arkuat uterusa sahip 15 hastaya ve parsiyel septumu olan 1 hastaya herhangi bir cerrahi düzeltme işlemi yapılmamış olması ve submüköz myomu olan 2 hastaya parsiyel septumu olan 4 hastaya, T şeklinde uterusu olan 1 hastaya cerrahi düzeltme yapıldıktan hemen sonraki ayda IVF yapılması sayılabilir.

1)El-Toukhy T, Sunkara SK, Coomarasamy A, Grace J, Khalaf Y. Outpatient hysteroscopy and subsequent IVF cycle outcome: a systematic review and meta-analysis. Reproductive BioMedicine Online. 2008;16:712–719

PDF indir: TROPHY.pdf