DUYURULAR

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğidir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.   

Madde 2: Derneğin Amacı, Çalışma Konu ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

 1. Ülke genelinde üreme sağlığı, infertilite ve tüp bebek tedavilerinin yaygınlaştırılması, tanıtılması, gerçekleştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için gerekli çalışmalar yapmak,
 2. Üreme sağlığı ve infertilite ile ilgili faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 3. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin sektörel sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üretmek ve uygulamaya sokmak,
 4. Reprodüktif Endokrinoloji ve infertilite uzmanlık dalının oluşturulması ve geliştirilmesi için resmi makamlar nezdinde çalışmalar yapmak,
 5. Üreme sağlığı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası seviyelerde araştırma ve çalışmalar yapmak, hekimleri ve hastaları bilgilendirici, eğitici ve geliştirici kurs, seminer, konferans, kongre, fuar, çalıştay, atölye çalışmaları, webinar ve panel gibi eğitim, tanıtım, araştırma ve benzeri çalışmaları düzenlemek,
 6. Derneği ve Dernek üyelerini ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda taraf olmak, dava açmak, açılan davalara katılmak,
 7. Üniversiteler ve özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Derneğin amacıyla ilgili alanlarda yurtdışında lisans ve lisansüstü, doktora sonrası ve sertifika düzeyinde öğrenim görmekte olan ve her yıl yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda öğrenciye burs vermek,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Tüzükte öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 12. Konu ile ilgili meslektaşlar arasında mesleki ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak çalışmalar planlamak,
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Konu ile ilgili eğitimi ülke geneline yayarak eğitimdeki kaliteyi artırmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak, platform oluşturmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 21. Güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılması amacıyla çalışma grupları oluşturmak,
 22. Kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yapılması,
 23. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Madde 3: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında çalışma yapmış ve/ veya sertifika almış kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, klinik embriyoloji eğitimi almış olan ve/ veya Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış biyolog ve mikrobiyologlar, histolog embriyologlar, androloglar, embriyonik kök hücre araştırması yapan hematologlar, Reprodüktif immunologlar, üreme biyolojisi alanında PhD sertifikası almış olan Temel Tıp uzmanları derneğe üye olma hakkına sahip olup başvuru sırasında bir dernek üyesinin teklifi gerekmektedir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesini doldurmak suretiyle Dernek Yönetim Kuruluna yapılacak olan başvuru Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 4: Üyelikten Çıkma

Her üye, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek kaydıyla, Dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyeye bir geri bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5: Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yapılan 2 (iki) yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Disiplin Kurulu veya Etik Kurulun kendi alanlarında yapacakları incelemeler neticesinde dernek üyeliğinden çıkarılma talebi ile Yönetim Kuruluna sevk edilmek ve Yönetim Kurulu kararı ile haklarındaki bu talep uygun bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkarılanlar dışında üyelikten çıkarılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkarılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkarılanlar yeniden üye olamazlar.

Üyelikten çıkarılanlar Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki çıkarılma kararına itiraz edebilirler.

Dernek Yönetim Kurulunun, çıkarma kararında direnmesi durumunda, üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, yapılacak ilk Dernek Genel Kurulunda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Dernek Genel Kurul kararı kesindir.

Madde 6: Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu,
 5. Etik Kurul.

Madde 7: Dernek Genel Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

(a)  Oluşumu

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

(b) Toplanma Zamanı

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir Kasım ayında dernek merkezinde ya da Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresinin yapıldığı yer ve zamanda veya yönetim kurulunca belirlenecek yer ve zamanda olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı, tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(c) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir mahalli gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(d) Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3’ünün) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkan, divan başkan yardımcısı ve 2 yazman üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8: Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 • Oy Kullanma

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, gündem maddelerinin oylanması açık oyla, seçimler ise gizli oy-açık sayım esasına göre yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 • Karar Alma

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 9: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurulması konularında karar alınması,
 13. Derneğin feshedilmesi,
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 10: Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu 13 (onüç) asıl ve 13 (onüç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir, seçilen kişilerin aldıkları oylar en çoktan aza doğru sıralanır ve en çok oyu alan 13 (onüç) asıl ve 13 (onüç) yedek üye belirlenir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Aynı üye iki dönemden fazla başkanlık görevini üstlenemez.

Yönetim Kurulu yılda 6 (altı) kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste 4 (dört) Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan kurul üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve yerine en çok oy alan yedek üye göreve çağrılır.

Madde 11: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 8. Üniversiteler ve özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Derneğin amacıyla ilgili alanlarda yurtdışında lisans ve lisansüstü, doktora sonrası ve sertifika düzeyinde öğrenim görmekte olan ve her yıl yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda öğrenciye, yurt dışında eğitim alınacak kurumdan getirilecek davet mektubuna istinaden Yönetim Kurulu kararı ile burs vermek,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin “kamu yararına çalışan dernek” sayılması için gerekli başvuru ve işlemleri yapmak,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, ilgili mesleki uygulamaların etik kurallar doğrultusunda yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları denetlemek,
 12. Ülke genelinde düzenli olarak kongre, kurs ve seminerler düzenleyerek meslek içi eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 13. Meslek içi eğitim faaliyetlerinde, gerekli gördüğü konularda alt Çalışma Grupları oluşturarak bunların çalışmalarını düzenlemek,
 14. Bilgi birikiminin yeterli düzeye ulaştığı durumda Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite konularında sürekli yayın ve kitaplar yayınlanması için karar almak ve bu halde bir Yönetim Kurulu üyesini sorumlu müdür olarak atamak,
 15. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 16. Derneğin amacına aykırı hareket edenleri Disiplin Kuruluna sevk etmek,
 17. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
 18. Tüzüğün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin azalması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
 19. Dernek adına hesap açılması, hesap kapatılması, mevduat hesabından para çekilmesi, harcama yapılması ve dernek adına yapılacak her türlü parasal işlemlerin ifası için yetkili olacak kişilerin belirlenmesi,
 20. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 21. Yönetim Kurulu mesleğinde 15 yılını doldurmuş, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğinin asil üyesi ve daha önce Derneğin Yönetim Kurulunda görev yapmış olan kişilerden en fazla yirmibir kişiyi danışma kurulu üyesi olarak görevlendirebilir. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikten sonra ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Danışma Kurulu, Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konular üzerinde yaptığı araştırma ve gözlem sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu; başta üreme sağlığı ve infertilite alanı olmak üzere, Türkiye’nin sağlık alanındaki genel gidiş ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak, Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmekle görevlidir. Danışma Kurulu, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği tarafından düzenlenecek kongrelerin düzenleme komitelerine kendi belirleyecekleri iki üyeyi görevlendirir ve kongreler konusunda önerilerde bulunur.

Madde 12: Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 • Teşkili

Denetleme kurulu,3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca 2 (iki) yıl süre ile seçilir.

Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 • Görev ve Yetkileri

Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde genel kurula sunar.

Madde 13: Disiplin Kurulu

 • Teşkili

Disiplin kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca 2 (iki) yıl süre ile seçilir. Disiplin Kuruluna aday olacakların Dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları zorunludur.

 • Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu; dernek tüzüğüne ve etik kurallara aykırı hareket eden üyeler hakkında disiplin değerlendirmesi yapar. Söz konusu üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararından itibaren en geç 2 (iki) hafta içinde incelemesini sonuçlandırır ve kararının Yönetim Kuruluna bildirir.

Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut Dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen Dernek üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve önem derecelerine göre uyarma veya çıkarma cezası verir. Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteğinde bulunması mümkündür. Bunun üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur, gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.

Madde 14: Etik Kurulu

 • Teşkili

Etik kurul 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca 2 (iki) yıl süre ile seçilir.

 • Görev ve Yetkileri

Üreme Tıbbı klinik uygulamalarında etik olmayan davranış, beyan, medya ilişkileri ve haksız rekabete neden olacak uygulamaları takip eder ve Yönetim Kuruluna bildirir.

Etik Kurul, kendisine ihbar veya ikaz ile yazılı olarak iletilen konularda veya re’sen harekete geçebilir. Kurul, değerlendirmeleri esnasında gerek görmesi halinde ilgili dernek üyelerinden yazılı veya sözlü bilgi isteyebilir. Kurul, değerlendirmelerini en geç 45 gün içerisinde tamamlayarak görüşünü Yönetim Kurulu’na iletir.

Etik Kurulun Yönetim Kuruluna iletebileceği yaptırım talepleri, yazılı uyarı, medyada yer alan gerçek dışı ve/ veya abartılı bilgiler için Dernek Yönetim Kurulu’nca tekzip işlemlerinin yapılması ve dernek üyeliğinden ihraç şeklinde olabilir.

Etik Kurul üyeleri, Kurula yapılan başvurular ve  her türlü çalışmaya ilişkin bilgilerin gizliliğine, Kurul üyelikleri süresince ve üyeliklerinin sona ermesini izleyen 2 (iki) yıl boyunca özen göstermekle yükümlüdürler. 

Madde 15: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye ödentisi: Gerçek kişi üyelerden giriş ödentisi olarak 100.-(yüz) TL, yıllık aidat olarak da 50.- (elli) TL alınır. Giriş ve üyelik aidatı 2 (iki) yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir. Gerçek ve kamu ve/ veya özel tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 1. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gösteri, bilimsel kurultay, seminer, eğitim, çalıştay, atölye çalışmaları, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetler ile yayınlar ve Dernek tarafından sunulan hizmetlerden sağlanan gelirler,
 2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 4. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 5. Diğer gelirler.

Dernek elde ettiği gelirleri işletir. Bu amaçla gerekirse özel fonlar kurar. Derneğin kuruluş amaç ve görevleriyle çelişmemesi kaydıyla, tek başına ya da bir başka dernek, vakıf ya da tüzel kişiyle, amacına aykırı olmayan iktisadi teşebbüs, ticari şirket kurar, kurulmuş bir teşebbüs ya da şirkete ortak olabilir.

Madde 16: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 17: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 • Dernek Gelirleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.

Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için yetkili en az iki kişinin birlikte imzasının bulunması zorunludur. Bu konuda yetkili kılınacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Dernek Giderleri

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 • Ayni Yardım Teslim Belgesi

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 • Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 • Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 • Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 18: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine elden veya elektronik sistem üzerinden usulüne uygun olarak verilir.

Madde 19: Bildirim Yükümlülüğü

 • Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı ile Dernek Tüzüğünün son şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 • Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 • Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Şubeler, mülki idare amirliğinin yanı sıra dernek merkezine de aynı süre içerisinde bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

 • Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ve Avrupa Birliği gibi birlikler ile kurum ve kuruluşlar ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Madde 20: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21: Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 22: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçteikisinin (2/3’ünün) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçteikisidir (2/3). Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 23: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 • Fesih

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçteikisinin (2/3ünün) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçteikisidir (2/3). Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 • Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 24: Genel Sekreter

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Sekreterin görev ve yetkileri ilgili yönetmelikte gösterilir.

Madde 25: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 26: Kamu Yararına Çalışma

Dernek 2. maddede yazılı amacı gereği, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Bu niteliği uyarınca Derneğin bütün çalışma ve etkinlikleri kamu yararı sağlamaya yönelik olarak yürütülür ve Derneğin gelirleri de zorunlu giderler dışında, tümüyle kamu yararına uygun amaç ve etkinlikler için kullanılır ve harcanır. Yönetim Kurulu, Derneğin “kamu yararına çalışan dernek” sayılması için gerekli başvuruyu yapmakla yetkilidir.

Geçici Madde 1  Derneğin 2016 Kasım ayında yapılan olağanüstü genel kurulundan sonraki ilk olağan genel kurul toplantısı 2018 yılı Kasım ayında yapılacaktır. Dernek Genel Kurulunun 2016 Kasım ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda Dernek organlarına seçilen üyelerin görev süresi, 2018 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda yeni yönetimin seçilmesi ile sona erecektir.”