DUYURULAR

ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ

 

1.         Bursun Amacı

Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışanların Türkiye dışındaki merkezlerde mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim, araştırma ve gözlem faaliyetlerini desteklemektir.

2.         Burs Tutarı

2.1.     Her yıl verilecek toplam burs miktarı yönetim kurulu tarafından bir önceki yılın son yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Bir yıl içerisinde verilecek toplam burs miktarı 20.000 (yirmibin) Avro’yu geçmeyecek şekilde belirlenir.

2.2.     Gidilen süreden bağımsız olarak her bir bursiyere verilen yıllık toplam burs miktarı 4000 Avro’yu aşamaz.

3.         Burs Başvuru Koşul ve Kriterleri

3.1.     Burs başvuruları her yıl 1 Mart- 30 Nisan ile 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılabilir. Belirtilen başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

3.2.     Burs başvuruları, başvuru tarihlerini izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek karar bağlanır.

3.3.     Uzaktan eğitim programlarına katılanlara burs verilebilmesi için bu programlardan en az M.Sc. olmak üzere unvan alındığının başvuru esnasına belgelenmesi gerekir.

3.4.     Başvuru yapacak adayların yabancı dil sınavlarından* aşağıda açıklanan sonuçları aldıklarına dair belge ibraz etmeleri zorunludur.,

          * KPDS/ÜDS/YDS/E-YDS: 100 üzerinden 80.

                 TOEFL 80/20 (Yazılı bölümden) Sadece devlet üniversitelerinden alınmış olan IBT TOEFL sonuçları kabul edilmektedir

                  IELTS:7

                  CAE:C

3.6.     Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir. Bu kişiler burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilecektir.

3.7.     Burs başvurusu kabul edilen adayların en geç üç ay içerisinde belgelerini sunmaları zorunlu olup, bu tarihin sona ermesinden sonra Dernek Yönetim Kurulu bursun başka bir adaya kullandırılmasına karar verebilir. Süresi geçen aday herhangi bir talep hakkına sahip olmayacaktır.

3.8.     Sağlık nedenleri başta olmak üzere, herhangi bir mazeretleri nedeniyle eğitimlerini yarıda kesen bursiyerler durumlarını yazılı olarak en kısa sürede derneğe bildirmekle yükümlüdürler. Bu durumda bursun devam edip etmeyeceğine ve devam edecekse ne koşul/miktarda devam edeceğine Yönetim Kurulu karar verir.

3.9.     Üyelerimiz, yurtiçinde veya dışında başka bir kuruluştan/kurumdan destek aldıkları takdirde bu durumu en geç 15 gün içinde derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

3.10.   Burs başvurusu kabul edilen adaylara, taahhütname imzalatılır. Aday, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da 3.8 ve 3.9 maddelerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda ödenen parayı yasal faiziyle geri ödemekle yükümlüdür. Adayın, başvuru bilgilerinin değişmesi durumunda (tarih ve yer değişikliği veya burs bitiminde adayın kendi imkanlarıyla burs süresini uzatması durumunda), bunu TSRM Yönetim Kurulu’na bildirip onaylatması durumunda bu koşul uygulanmaz.

3.11.   TSRM bursu ile ilgili yazışmalar üyenin başvuru sırasında kullandığı e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Üyenin güncel e-posta adresini vermesi ve kullanması gerekmektedir.

3.12.   Başvuru şartları kesindir. Şartları karşılamayan üyelerimizin başvuruları kabul edilmeyecek ve geri bildirimde bulunulmayacaktır.

3.13.   Ödemeler bursun başladığı ay içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale/EFT yoluyla ödenir. Ödemeler, iki – dört aylık periyotlar halinde yapılabilir. Bursiyerler ödeme şeklini kabul etmiş sayılırlar.

3.14.   Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışanlar burs başvurusu yapabilirler. 

3.15.   “Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışıyor olmak” koşulunun karşılanıp karşılanmadığına adayın özgeçmişinin incelenmesi ve referanslarının değerlendirilmesi sonucu TSRM Yönetim Kurulu tarafından karar verilecektir. 

4.        Başvuruların Değerlendirilmesi

Burs başvuruları, işbu Yönerge’nin 3.1. maddesinde öngörülen başvuru tarihlerini izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek karar bağlanır. Burs başvurusunun kabul edilmemesi durumunda TSRM adaya veya herhangi bir üçüncü kişiye ret gerekçesini bildirmekle yükümlü değildir. Yönerge hükümleri değerlendirmede kılavuzluk etmek üzere hazırlanmış olup, bu hükümler adaya herhangi bir talep hakkı vermez.

5.         Derneğe Sorumluluk İzafe Edilememesi

Adayın başvurusunun kabul edilerek adaya burs verilmesi ya da işbu Yönergedeki herhangi bir hüküm, çalışma yapılacak kuruluş, alışma yapacak bursiyer ya da yapılacak çalışmalardan dolayı hiçbir biçimde Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği’ne kusur izafe edilmesine dayanak olacak şekilde yorumlanamaz. Yapılacak çalışmalardan doğacak her türlü sorumluluk çalışmayı yapan bursiyer ve/ veya çalışmasını yaptığı kuruma ait olacaktır.

6.         Derneğe Atıf Zorunluluğu

İşbu Yönergenin 5. maddesinde yazılı kuralın saklılığı kayıt ve şartıyla, işbu Yönerge uyarınca kendisine burs verilen bursiyerler, aldıkları bursla gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili olarak yapacakları yayınlarında söz konusu çalışmada Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği’nin katkılarını belirtmekle yükümlüdürler.

7.         İletişim Bilgileri

İşbu Yönerge hükümleri uyarınca, yazışmalarda kullanılacak Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği iletişim bilgileri aşağıdadır;

Adres: Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu), No. 274/2, C2 Blok, Kat 16, Daire 122, 06520 Çankaya/ Ankara 

Tel: 0312 436 3434

E-Posta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.