DUYURULAR

26.04.2017: ÜYTE Yönetmeliği'nin Kısmi İptali Hakkında

Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Danıştay 15. Dairesi 26.04.2017 tarih ve E. 2014/ 9572, K. 2017/ 2051 sayılı kararıyla, 30.09.2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Mesul müdür, tabiplik mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı merkezde icra edebilir; muayenehane de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini serbest icra etmesi yasaktır” şeklindeki düzenlemeyi iptal etmiştir.


Ayrıca aynı kararda ÜYTE Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde "Müstakil merkezlerde kadrolu çalışan ve sorumlu olmayan tabip ve uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında/merkezlerde kadro dışı geçici olarak çalışabilir” şeklinde yer alan düzenlemede 'sorumlu olmayan' ibaresini iptal etmiştir. 

Bu karardan sonra, 
(1) ÜYTE Merkezlerinde mesul müdür kadrosunda görev yapan hekimler, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini serbest icra edebilecektir.

(2) Müstakil merkezlerde çalışan ve görev yaptıkları müstakil merkezde sorumlu olan hekimlerin, bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında/merkezlerde kadro dışı geçici çalışması mümkün hale gelmiştir.

Avukatımız kanalıyla 5 Eylül 2017 tarih ve 37106781 sayılı dilekçe ile Sağlık Bakanlığı'na başvurularak kararın gereklerinin yerine getirilmesi talep edilmiştir. 
Saygılarımızla.
 

Prof Dr Ahmet Zeki Işık
TSRM YK adına