DUYURULAR

7.11.2015: ÜYTE Merkezlerinde Görev Yapacak Biyologlar için Doktora Şartı Getiren Düzenlemenin Yürütmesi Durdurulmuştur

Karar Dosyasını PDF indir

Danıştay 15. Dairesi, "17.11.2015 tarihli ve 29 Nolu Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Standardının 2/c. ve 6/c. maddelerinin" yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiş bulunmaktadır.

Kararın gerekçesinde aşağıda aktarılan hususlar belirtilmiştir.

Dava konusu 17.11.2015 tarih ve 29 Standart No'lu Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE)  Laboratuvar Uygulamaları Standardının  2. maddesinin (c) bendinde ve  6. maddesinin (c) bendinde yer alan düzenlemelerin,  ÜYTE merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olarak sağlık hizmeti sunacakların belirlenmesine yönelik temel esaslar içermesi nedeniyle konunun daha önce üst normlarla düzenlenerek açıklayıcı hükümler için  idarenin, tebliğ, genelge ve yönerge gibi düzenleyici işlemlerle düzenleme yapma yetkisi tanınan alana ilişkin olmadığı  açıktır.

Buna göre, yukarıda aktarılan gerek Anayasa, gerek 3359 sayılı Kanun ve  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname maddeleri değerlendirildiğinde, düzenlemenin sağlık hizmetini sunacak personelin belirlenmesine yönelik olması ve kamuyu yakından ilgilendirmesi 

nedeniyle  ancak bir yönetmelikle yapılması gerekmekte iken standart adı altında bir işlemle yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki,  hukuka bağlı bir idarenin ihtiyaç oluşması halinde kamu gücünü kullanarak  yeni bir düzenleme yapması ve  bireylerin bu  yeni düzenlemeyi   tek taraflı olarak kabul etmek zorunda olmasının yanında  eski düzenleme nedeniyle  bireylerin oluşan  kazanılmış haklarının ya da haklı beklentilerinin koruma altına alınmasına yönelik  bir takım düzenlemeler yapılmasının  gerektiği de  tabidir.

Ked Karar PDF Dosyası indir