DUYURULAR

Kronik Endometrit ve Ivf

Prof.Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ (Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi)

Kronik endometrit(KE)endometriumunpersistaninflamasyonu olup anormal uterin kanama, recürrenabortve infertilite ilişkisi sorgulanmaktadır.İnfertil hastalardan histeroskopi eşliğinde yapılan biopsilerde % 2-46 oranında KEolabileceği rapor edilmiştir. Kronik endometrit tanısında direkt histeroskopik gözlemin de kullanılabileceğini gösteren çalışmalar olmakla birlikte gold standart histopatolojik tanıdır. Tanıda hem stromahemdeglandlarda anormal oranda lenfosit infiltrasyonu ile birlikte eosinofil ve makrofak varlığı kronik endometrit şüphesini birlikte getirsede kesin tanı için yaygın olan görüş stromada plazma hücrelerinin varlığıdır

2009 yılında biopsi ile ispat edilmiş ve antibiyotik tedavisini kabul etmeyen kronik endometritli bir hastanın ilk IVF siklusu sonrası canlı bir doğum yaptığını anlatan Fertil Steril de yayınlanan olgu sunumu sonrası kronik endometrit ve IVF gebelikleri ilişkisi sorgulanmaya başladı(1).

TreatmentEfficiacy of UterineAbnormalities (TEA) çalışması kapsamında incelenen ve yeterli biopsi alınabilen 606 hastanın sadece 2 (%0.3 )sinde muhtemel kronik endometirt, 17 (%2.8) sinde kronik endometrit tanısı almıştır. Aynı çalışmada farklı patologlar arasında uyumlu tanı oranının %88 olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada kronik endometritolan ve olmayanlarda ilk 3 yıl içinde spontan +ART sikluslarıile canlı doğum oranları %76 ve %54 olarak belirlenmiştir.Embryo transferi başına gebelik oranlarıda benzer bulunmuştur (2). Bu çalışmada asemptomatikinfertil hastada rutin biopsi ile KE varlığını araştırmamızı gerektirecek güçlü kanıtlar olmadığı ve kronik endometrit sıklığı az olduğu için güçlü bir çalışma yapmak için 1500 hastayı içeren bir çalışma yapmak gerektiği vurgulanmıştır.

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ve kronik endometrit ilişkisinin incelendiği güncel bir çalışmada en az iki siklus IVF başarısızlığı olup endometrialbiopsi yapılan 33 hastanın verileri biopsi yapılmayan 485 hastanın verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmadakronik endometrit saptanan 10 (%30.3) hasta2 hafta oral tetrasiklin ile tedavi edilip kontrol biopsi yapılmış ve yanıt alınamayan 3 hasta 2 hafta ciprofloksasin ve metronidazol ile tedavi edildikten sonra IVF programına alınmışlardır. İmplantasyon oranları KE saptanan grupta biopsi yapılan KE saptanmayan ve hiç biopsi yapılmayan kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur.

İmplantasyon oranları sırasıyla %11,5, % 32,7, %20,3 olarak rapor edilmiştir. Devam eden gebelik oranları KE grubunda %10, biopside KE(-) olanlarda % 52.1, biopsi yapılmayanlarda ise % 34.4 olarak bulunmuştur. Aradaki farkın istatiksel anlamlı düzeye ulaşmadığı bu çalışmada antibiyotik tedavisinin faydalı olabileceği vurgulanmıştır (3). Ancak tedavi almış olsalar dahi KE tanısı alan hastalarda ki düşük implantasyon ve gebelik oranları dikkat çekicidir.

Güncel literatür eşliğinde değerlendirildiğinde KE ve infertilite arasında ispatlanmış bir ilişki yoktur. Tekrarlayan IVF başarısızlığında kronik endometrit varlığını araştırmak ve bu hastalara implantasyon oranlarının düşük olacağı hakkında bilgi vermek uygun olabilir. Antibiyotik tedavisinin kronik inflamasyona ve IVF başarısına etkinliği ile ilgili kesin kanıya varmak güçtür.

Kaynaklar

1. Fatemi HM, Popovic-Todorovic B, Ameryckx L, Bourgain C, Fauser B, Devroey P. Invitrofertilizationpregnancy in a patientwithprovenchronicendometritis.Fertil Steril. 2009 Apr;91(4):1293.e9-11. Epub 2009 Jan 20.

2. Kasius JC, Fatemi HM, Bourgain C, Sie-Go DM, Eijkemans RJ, Fauser BC, Devroey P, Broekmans FJ. Theimpact of chronicendometritis on reproductiveoutcome. Fertil Steril. 2011 Dec;96(6):1451-6. Epub 2011 Oct 22.

3. Johnston-MacAnanny EB, Hartnett J, Engmann LL, Nulsen JC, Sanders MM, BenadivaCA. Chronicendometritis is a frequentfinding in womenwithrecurrentimplantationfailureafter in vitrofertilization. Fertil Steril. 2010 Feb;93(2):437-41. Epub 2009 Feb 12.