19 Şub 2018, Pazartesi

Madde –1 : Derneğin adı “Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği” dir.
Derneğin Merkezi Ankara’dadır.
Derneğin adresi : Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi 1/13 Öveçler- ANKARA

Madde –2 : Amacı
1* Konu ile ilgili meslekdaşlar arasında mesleki ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak çalışmalar planlamak.
2* Üreme sağlığı ile ilgili konularda araştırma ve çalışmaları yapmak, hekimleri ve hastaları bilgilendirmek için seminer ve toplantılar düzenlemek.
3* Üreme sağlığı ve infertilite ile ilgili ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek.
4* Konu ile ilgili bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli desteği ve araştırma ortamını sağlamak.
5* Konu ile ilgili eğitimi yurt sathına yayarak eğitimdeki kaliteyi arttırmak.
6* Konu ile ilgili mesleki yayınlar yapmak ve kitaplar hazırlamak.
7* Ülkemizde infertilite ve tüp bebek tedavilerinin yaygınlaştırılması ve standardizasyonunu sağlamak
8*Reproduktif Endokrinoloji ve infertilite uzmanlık dalının oluşturulması ve geliştirilmesi için resmi makamlar nezdinde çalışmalar yapmak
9* Tüp Bebek Merkezlerinin sektörel sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üretmek ve uygulamaya sokmak
10* Yurt dışında Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, Klinik Embryoloji, Üreme Biyolojisi, Üreme Sağlığı Hemşireliği eğitimleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda burs vermek.Burs ancak yurt dışında eğitim alınacak kurumdan getirilecek davet mektubuna istinaden ve Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde verilecektir.
11* Bu amaçları gerçekleştirmek için, üye aidatları, kongre ve kurs gelirleri, tıbbi kitap veya süreli yayınlardan elde edilen gelirleri kullanmak.
12* Gayrı menkul almak ve satmak.

Madde 3- : Üyelik
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında çalışma yapmış ve/veya sertifika almış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Klinik Embryoloji eğitimi almış olan ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış biyolog ve mikrobiyologlar, histolog embriyologlar, androloglar, embryonik kök hücre araştırması yapan hematologlar, Reproduktif immunologlar, üreme biyolojisi alanında PhD sertifikası almış olan Temel Tıp uzmanları derneğe üye olabilirler.Üye olabilmek için üyenin teklifi ile, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesinidoldurmak suretiyle dernek yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine duyurur. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

Madde- 4 : Üyelikten Ayrılma
Her üye 6 (altı) ay önceden yazılı olarak bildirmek koşulu ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna verilen üyelerin, disiplin kurulu kararı ile üyeliği son bulur.
Kendisine 2 defa yapılan yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını ödemeyen üyelerin üyeliği son bulur.

Madde-5 : Derneğin Organları;
A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetleme Kurulu, D) Disiplin Kurulu, E) Etik Kurul

Genel kurul derneğin en yetkili organıdır, iki yılda bir Kasım ayında yönetim kurulu kararı ile olağan olarak toplanır. Derneğin, aidatını ödeyen, seçme ve seçilme hakkına haiz her faal üyesi genel kurulun doğal üyesidir.
Genel kurul, derneğin üye tam sayısının 1/5’nin yazılı, imzalı talebi üzerine ve Denetim kurulunun isteği üzerine, isteğin ve nedenlerinin kanun ya da dernek tüzük hükümlerine uygunluğunun saptanması halinde, yönetim kurulu tarafından alınacak kararla bir ay içinde olağanüstü genel kurula gider. Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yer ve gündemi, dernekler kanununa uygun olarak bildirim yapılarak çağırılırlar .Bu ilanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün,yer ve saatte yapılacağı belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu durumda, ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısına katılacak olan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş olan üye listesindeki adları hizasına imza atarak toplantı salonuna girerler. Toplantı, Dernek başkanı veya görevlendireceği üyelerden biri tarafından açılır ve toplantı için yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilir.
Toplantıya katılan üyeler arasından 1 Divan Başkanı, Divan Başkan yarımcısı ve 2 Katip üye seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından yazılı ve imzalı olarak görüşülmesi teklif edilen hususlarda, gündeme geçilmeden önce Divan Başkanlığına sunulması halinde gündeme alınır ve görüşülür. Genel kurul kararları, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Gündemdeki maddelerin oylaması açık oyla, seçimler ise gizli oy- açık sayım esasına göre yapılır.

Dernek Genel Kurulunun Görevleri :
Dernek organlarının seçilmesi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve denetleme kurullarının ibra edilmesi.
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılma veya ayrılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Derneğin feshedilmesi
Amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurulması konularında karar alınması.

B- Yönetim Kurulu:  Genel Kurul üyeleri tarafından seçilen 11 asil üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca 5 yedek üye seçilir. Derneği temsil yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 11 kişi asil üyeliğe, sonra gelen 5 kişi yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’ı belirler. Başkan, yurtiçi ve yurt dışında Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder.
Aynı üye iki dönemden fazla başkanlık görevini üstlenemez.  Sebepsiz olarak üst üste 4 Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan kurul üyesi kuruldan istifa etmiş sayılır ve yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri :  Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için kararlar alır ve Genel Kurul tarafından alınan kararları aynen uygular.
Yurt genelinde periodik olarak kongre, kurs ve seminerler düzenleyerek meslek içi eğitime yönelik faaliyetlerde bulunur.
Meslek içi eğitim faaliyetlerinde, gerekli gördüğü konularda alt Çalışma Grupları oluşturarak bunların çalışmalarını düzenler.
Bilgi birikiminin yeterli düzeye ulaştığı durumda Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite konularında sürekli yayın ve kitaplar yayınlanması için karar alır.
Derneği amacına aykırı hareket edenleri Disiplin Kuruluna sevk eder.
Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar
Konusu ile ilgili mesleki uygulamaların etik kurallar doğrultusunda yürütülmesine çalışır ve bu çalışmaları denetler.

C- Denetleme Kurulu:  3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 2 yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, yönetim kurulunun hesap ve defterlerini, genel kurul adına denetler. Sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

D- Disiplin Kurulu:  Bir başkan ve 2 üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından 2 yıl için asil üyeler arasından seçilir. Derneğin tüzüğüne ve etik kurallara aykırı hareket eden üyeler, yönetim kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna verilir. Disiplin kurulu konuyu en geç 6 hafta içinde sonuçlandırarak kararı Yönetim Kuruluna bildirir.

 

E-Etik Kurulu:  Genel Kurulda 2 yıl için seçilecek 5 üyeden oluşur.Üreme Tıbbı klinik uygulamalarında etik olmayan davranış, beyan, medya ilişkileri ve haksız rekabete neden olacak uygulamaları takip eder ve Yönetim Kuruluna bildirir.

Madde- 6 : Derneğin Gelir Kaynakları
Üyelerin giriş aidatı 50 TL üyelik aidatı ise yıllık 15 TL'dır. Giriş ve üyelik aidatları 2 yılda bir Genel Kurulda yeniden belirlenir.
Resmi ve özel teşekküller ile şahısların, kendi istekleri ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi, bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından yapılan yayınlar, düzenlenen kongre ve seminerlerden elde edilen gelirler.

Madde- 7 : Derneğin Feshi
Dernek genel kurulu, tüzükte belirlenen şekilde toplanarak derneğin feshine karar verebilir. Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli genel kurul kararı ile olur.

Madde-8 : Tutulması Zorunlu Defterler
a) Üye Kayıt Defteri :Üyelerin Kimlikleri ve giriş tarihleri yazılır.
b) Karar Defteri :Yönetim Kurulu kararları yazılır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri :Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.
d) Gelir ve Gider Defteri
e) Bütçe ve Bilanço Defteri :Genel kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
f) Demirbaş Defteri
g) Alındı Belgesi (Makbuz) Kayıt Defteri : Alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu
deftere kaydedilir. Bu defterlerin notere bir kez tasdik edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

Madde-9 : Tüzük Değişikliği
Tüzük değişikliği Genel kurul kararı ile olur. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’ unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünden fazladır.

Madde- 10 : Gelir ve Giderlerde Usul
Dernek gelirleri, Maliyeden alınacak Alındı Belgeleri (Makbuz) ile toplanır. Dernek adına bağış ve aidat toplayarak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile açıklar. Görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesi olmadan gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur. Dernek giderlerinin harcama belgesi ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası, tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için yetkili en az iki kişinin birlikte imzasının bulunması zorunludur. Bu konuda yetkili kılınacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Derneğin borçlanma usulleri:  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi:  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.