Başlıksız Belge
TSRM 2016 KONGRESİ KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİLER
Sıra No Bildiri No Sunacak Kişi Metin Başlığı
1 11 Ferhat Cengiz Oligozoospermik erkeklerde sperm kromatin kondensasyonu ve sperm kreatin kinaz aktivitesinin sigara içimine bağlı olarak değerlendirilmesi
2 12 Mehmet Sipahi Polikistik ovaryan morfoloji ve ovaryan kan akımının menstrüel patern, fiziksel görünüm ve kardiovasküler hastalıklarla ilişkisi
3 13 Cenk Naykı Rat modelinde diabetin overler üzerine etkisi: Apoptozis ve interlökin-33’ün rolü
4 14 Hale Göksever Çelik Reküren endometriyoması olan hastalarla primer endometriyoması olan hastalar arasında fark var mı?
5 15 Hüseyin Aksoy A comparative study on therapeutic outcomes and clinical implicatıons of transvaginal and transabdomial guidance during embryo transfer
6 17 Gülçin Şahin Ersoy GnRHa and letrozole ınhibit stem cell recruitment to endometriosis
7 18 Ahmet Fatih Öğüç Kliniğimizde IVF tedavisi sırasında fertil chip kullanılan hastaların gebelik başarı oranlarının sunumu
8 20 Enver Kerem Dirican Blastokist kültür kararı alınan ICSI sikluslarında hafta sonunun atlanmasında yeni bir strateji: 5. gün yerine geç-4 ve erken-6. gün embriyo transferi uygulaması
9 22 Şafak Olgan Letrozole / GnRH antagonist protocol: Can outcomes be improved with luteal GnRH antagonist pretreatment?
10 23 Remzi Abalı Suboptimal responder hasta grubunda dondurulmuş / çözülmüş embriyo transferi ile taze embriyo transferinin canlı doğum oranlarına etkisi
11 24 Amilya Urshanova Gonadotropin enjeksiyonlarında hastalar başarılı mı ?
12 26 Vehbi Yavuz Tokgöz Gonadotropin ile ovulasyon indüksiyon yapılan inseminasyon sikluslarında luteal faz progesteron desteğinin yeri var mıdır?
13 30 Işıl Kasapoğlu İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarında endometriozis oosit morfolojisini olumsuz etkilemekte
14 32 Meryem Kürek Eken Etanercept protects ovarıan reserve agaınst ischemia/reperfusion injury in a rat model
15 33 Serkan Kahyaoglu Evaluation of time lapse for establishing distal tubal occlusion diagnosis during hysterosalpingography procedure performed by using water soluble contrast media
16 37 Yılda Arzu Aba Müzikterapinin infertil kadınlarda anksiyete düzeylerine ve gebelik sonuçlarına etkisi
17 44 Gülçin Şahin Ersoy Serum micro RNAs as diagnostic markers of endometriosis; A comprehensive array based analysis
18 45 Ebru Çelik Kavak Gebe olmayan ratlardan elde edilmiş izole myometriyum üzerine myoinositolün etkisi
19 48 Aysen Boza Utilization of the Bologna criteria: A promise unfulfilled?
20 49 Mehmet Musa Aslan Üniversite hastanesine başvuran fertil ve infertil kadınların yumurta donasyonu hakkındaki düşünceleri
21 54 Özlem Gün-Eryılmaz Gene expression levels of MMP2, MMP9, TIMP1 and ADAMTS1 in placentas of IVF/ICSI conceptions
22 56 Ahmet Fatih Öğüç Kontrollü ovaryan stimülasyon sırasında ölçülen E2/oosit oranlarının gebelik sonuçlarına etkisi
23 62 Murat Doğan Polikistik over sendromlu infertil olguların intrauterin inseminasyon sikluslarında metformin ile kombine edilen aromataz inhibitörleri ve gonadotropinlerin klinik etkinliklerinin karşılaştırılması
24 66 Hasan Ali İnal Retrospective comparison of intracytoplasmic sperm injection outcomes of sperm retrieved from a testicular biopsy and freshly ejaculated semen in oligozoospermia
25 67 Semih Zeki Uludağ Anne-Baba olmayı erteliyor muyuz? Kayseri ilindeki son 15 yıldaki ilk doğum yaşlarının incelenmesi
26 72 Gülin Okay İstmosel ve istmosele histeroskopik yaklaşım
27 73 Elif Külahçı Aslan Düşük ovaryan rezervli hastalarda antagonist siklusların letrozol ile modifiye edilmesinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisi
28 77 Ebru Ersoy Serumprogranulin düzeyi in vitro fertilizasyonda ovulasyon stimulasyon yanıtını öngörebilir mi?
29 78 Selçuk Yetkinel Açıklanamayan infertilite hastalarının ın vitro fertilizasyon başarısını arttırmada fertile kullanımının yararı var mı?, prospektif randomize kontrollü çalışma
30 79 A.Seval Özgü Erdinç Metabolik sendromun IVF sonuçları üzerınde etkisi var mı?
31 82 Gonca Yetkin Yıldırım Kontrollü ovaryen hiperstimulasyon ve intrauterin inseminasyonda gebelik başarısını etkileyen faktörler
32 84 Süleyman Akarsu Folliküler sıvı homosistein düzeylerı ile embryomorfokinetiği ve klinik gebelik arasındaki ilişki
33 88 Metin Kaba Ortalama platelet hacmi endometroma ve benign over kistinde yükselmektedir: Prospektif vaka-kontrollü çalışma
34 89 Göktan Kuspinar Folliküler mikroçevrede siklooksijenaz-2’nin oosit matürasyonundaki rolü
35 90 Goktan Kuspinar Farklı matürasyon aşamalarında oosit, kumulus hücreleri ve follikül sıvısında kisspeptin sinyal sisteminin rolü
36 94 Funda Göde Polikistik over sendromunda prokalsitonin ve proenflammatuar belirteç düzeyleri
37 96 Süleyman Akarsu Yardımcı üreme sikluslarında over yanıtı ile embryomorfokinetiği arasındaki ilişki
38 97 Sündüz Özlem Altınkaya Uterus myomu hastalarında P53 genindeki ailesel ve somatik mutasyonlar ve polimorfizmler
39 98 Ümit Görkem Granulinin azalmış over rezervi ile bir ilişkisi var mıdır?
40 101 Nilay Kuşcu FOXO transkirpyon faktörleri fare preimplantif embriyo gelişiminde temel düzenleyicilerdendir
41 102 Pınar Çağlar Aytaç İyi kalitede 3. gün ve 5. gün embyro transferinin uygulandığı thawing sikluslarında gebelik ve canlı doğum oranları
42 103 Bülent Yılmaz Basal and HCG day serum progesterone levels do not adversely affect assisted reproduction technique pregnancy outcomes regardless of ovarian response rate in antagonist cycles: A retrospective cohort study
43 105 Onur İnce GnRH antagonist protokolü ve taze embriyo transferi uygulanan tüp bebek hastalarında ovulasyonun tetiklendiği gün progesteron/folikül oranının canlı doğum oranını öngörmedeki rolü
44 106 Onur İnce GnRH antagonist protokolü uygulanan ve trigger günü progesteron yüksek hastalarda prematür lH yükselmesinin tüp bebek tedavisinde gebelik sonuçları üzerine etkisi
45 107 Yaprak Engin Üstün Altered Thiol / Disulfide homeostasis in patients with recurrent implantation failure assessed by a novel and automated assay
46 108 Mete Isikoglu Think twice before abdominal delivery: Adverse effects of C-section on fertility and on embry transfer procedure
47 109 Mete Isikoglu Modified natural protocol seems superior to natural and artificial protocols for preparing the endometrium in frozen embryo transfer cycles
48 121 Ahmet Berkiz Turp Could vascular endothelial growth factor, placental growth factor and soluble FLT-1 be biochemıcal markers in pregnant women with placenta percreta?
49 136 Batu Aydınuraz Clinical efficacy of endometrial receptivity array: case series
50 137 Nazlı Akın Gonadotropin stimulasyonu granuloza hücrelerinde luteinizasyon olmadan progesteron yapım ve salınımını uyarıyor
51 139 Gamze Bildik BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilat insan over dokusu için gonadotoksik, ve kemoterapiye bağlı hasardan korumuyor
52 145 Bülent Haydardedeoğlu Açıklanamayan infertilitenin uterin faktörü T shaped uterus: Metroplasti sonrası gebelik sonuçları
53 146 Engin Türkgeldi Yardımcı üreme tekniklerinin çocuk sağlığı üzerine uzun vadeli etkileri
54 147 Hande Yağmur Yardımcı üreme tekniklerinin konjenital anomaliler ve perinatal komplikasyonlar üzerine etkileri
55 148 Aylin Pelin Çil Elektif / sosyal oosit dondurma için başvuran düşük over rezervli olguların demografik profilleri ve oosit dondurma sonuçları
56 160 Şefik Eser Özyürek Androstenedione Response to rhFSH is the most valid marker of Follicle Selection in Polycystic Ovarian Syndrome cases
57 119 Mehmet Kulhan Prognostic factors of primary fallopian tube carcinoma
58 91 Müberra Namlı Kalem Kandaki sklerostın düzeylerinin kemik mineral yoğunluğu, yaş ve vücut kitle indeksi ile ilgisi
59 124 Erkan Gümüş Dondurulup - çözülme sonrası ototransplantasyonu yapılılan fare ovaryum dokularında platelet-derived growth factor-α ekspresyonlarının incelenmesi
60 60 Alev Özer Polikistik Over Sendromunda Serum Omentin-1 Düzeyi Tanıda Kullanılabilir Mi?
61 61 İpek Keleş Eş Zamanlı Görüntüleme İle Tanımlanan Morula Aşamasındaki Embriyonun Birleşme Özellikleri, Blastosist Oluşum Oranını ve Kalitesini Öngörmektedir
E-Mail : 
Copyright @ 2016 TSRM